Takenaka x Poketo Pattern Chopsticks

Takenaka x Poketo Pattern Chopsticks Yellow